Xếp hạng Xem thêm

STT Tên nhân vật Level
updating.. 1
updating 1
updating 1
4 updating 1
5 updating 1
6 updating 1
7 updating 1
8 updating 1
9 updating 1
10 updating 1

Hướng Dẫn Sử dụng đá NGUYÊN THỦY và TẠO HÓA – Gia cường

06:18 14 Tháng Tư, 2019

Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony

– Ép dòng tính năng vàng Harmony (hay còn gọi là Gia Cường Item) là quá trình nâng cấp vật phẩm bằng cách sử dụng Hòn đá của tạo hóa nhằm tăng tính năng mới cho vật phẩm.

– Ba bước để Gia Cường Item:

– Lưu ý:

  • + Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.
  • + Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.